بسم الله الرحمن الرحیم.

راه که میرم تو سطح شهر پر شده از تبلیغات محیط زیست که آی فلان آی بیسار.

بعدش با کلی نصیحت های دوزاری ازمونم خواستن که تلاش کنیم برای حفظ محیط زیست.

عزیزان من کار از این حرف ها گذشته، یعنی دیگه نمیشه که بشه.

دلیل داره، اونم اینکه به هیچ عنوان بهبود وضع ممکن ، ممکن نیست مگه اینکه ما بیایم کلا بنیاد و ساختارهای حاکم رو نابود کنیم تا بلکه فرجی بشه.

با این ساختار بندی عملا جهان نمی تونه با نصیحت ، مردم رو به حفظ محیط زیست تشویق کنه.

یعنی ساختار جوریی که ناخوداگاه باعث نفله شدنه محیط زیست میشه.

اینکه به مردم التماس کنیم سوار اتوبوس شن، سوار مترو شن، فلان بکنن و فلان نکنن میخ کوفتن به سنگه.

درمان این سرطان بدخیم فقط و فقط از ریشه کندنشه.

اما خوب این کارم که تقریبا غیر ممکنه که به عصر پارینه سنگی برگردیم...

یعنی اینکه ما کاری از دستمون بر نمی یاد ، باید فقط بشینیمو دعا کنیم.