استیفن هاوکینز.فرمود

بشر باید در صد سال آینده زمین را به دلیل ، بیماری های واگیر دار ، ازدیاد جمعیت، تعقیر آب و هوا، برخورد سیارک ها و ... ترک کند.

آقا واقعا دیگه باید به چه زبونی گفت که زمین داره نابود می شه.

مدرنیته هم علت العلل این ماجراست.

پس کی قراره کاری انجام بشه.

همینطوری دست رو دست بزاریم تا منقرض شیم.

چرا مدافعان مدرنیته پاسخگو نیستن.