اینکه چپ بودن بهتره یا راست بودن مسئله ای هس که باید روش کلی بحث بشه ، اما من دیدگاه خودم رو می گم ، تا ببینیم چی از توش در می یاد.

مارکسیسم و اندیشه های سوسیالیستی در مقابل لیبرالیسم و سرمایه داری.

من خودم اعتقاد دارم اسلام از هر دو نحله توش هست ، اما در نظر با اندیشه های چپی و در عمل با اندیشه های راستی مطابقت می کنه.

اسلام به برابری و رفاه اجتماعی ، مستضعفین و طبقه پایین نگاه ویژه ای داره ، اما از طرفی دیگه با پیشرفت و کسب سود موافق هس ، یعنی به خودش اجازه نمیده برای بخش خصوصی تعیین و تکلیف کنه ، مگر در مواردی محدود و ضروری.

اسلام بیشتر به جمع اهمیت میده و محور جامعه و مدنیت رو حمایت می کنه.

ولی به فرد و فردگرایی هم کاملا احترام می زاره. اسلام در نگاه کلی یک نو لیبرالیسم معتدل به حساب می یاد.

در نگاه و اندیشه چپ ، برای مردم تعیین و تکلیف میشه ، حق آزادی درش محدود میشه و بیشتر نگاهش مالک معابانه هست.

اما در اندیشه راست ، تعیین و تکلیف به اون شدت که در اندیشه چپ هست وجود نداره ، حق آزادی خیلی مهم و قابل اهمیت هس و به مردم و فرد بهای بیشتری داده میشه.

اسلام تعیین و تکلیف رو برای مردم به شدت چپ قبول نداره ، آزادی رو بیشتر از چپ می پسنده و مردم و فرد دارای قدرت مانور بیشتری دارن.

اندیشه چپ ، در نظر و تئوری بسیار ذهنی گرا هس ، اما راستی ها واقع گرا هستن ، و اسلام هم واقع گرایی رو به شدت تاکید می کنه.

چپی ها به محیط زیست بهای بیشتری میدن ، ولی راستی ها نه ، اسلام با چپی ها موافق تره.

توجه به توده مردم در چپی ها و اسلام بسیار قابل توجه تر از راستی هاست.

اسلام سرمایه داری رو گرچه نقد می کنه ولی رد یا مخالفت نمی کنه .

اما نتیجه گیری من.

من اعتقاد دارم اسلام به راستی ها نزدیک تر هست و چپی ها رو خیلی تائید نمی کنه.

گرچه به عدالت اجتماعی و طبقه کارگر و ضعیفان تمایل بیشتری داره ، اما زور و اجبار و مانعی در برابر سرمایه داری نمی گذاره.

جناب آقای حسن عباسی عزیز ، لیبرال ، لیبرال اینقد می کنی ، باید بدونی که خود اسلام تا حد زیادی اندیشه های لیبرالی رو تایید می کنه.

من اسلام گرا هستم.

اما نکته آخر.

امام علی فرمود ، کاخی ساخته نمیشه ، مگه اینکه کوخی خراب بشه.یعنی جوامع اسلامی اگه به سمت سرمایه داری بره ، طبقه ضعیف به شدت آسیب می بینه ، گرچه سدی برای سرمایه داری نیست اندیشه امام علی ولی در مقام نقد کاملا مخالف سرمایه داری و انباشت ثروت هست.

من اسلام گرا هستم.