این که در این دنیای مدرن شاهد آن هستیم که تمام احکام الهی دارند منسوخ می شوند، چیز عجیبی نیست، به هر حال پذیرفتنه احکام مدرن، یعنی کنار زدنه احکام الهی.

اما شاید موضوعی که به شدت مورد حمله مدرنیته قرار گرفت و به نوعی نیز طرفداران احکام الهی نیز همدلانه با آن همکاری کردند، نادیده گرفتنه حق مرد برای ازدواج با چهار زن بود.

چنان فضا علیه چند زنی شده است که این حکم الهی و این اصل مسلم تبدیل به یک جرم اجتماعی و حتی جرم دینی شد.

اینکه می گویم جرم دینی، سخنی به گزافه نگفته ام، چرا که در حکومت جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر بنا بر قوانین مردی که بخواهد تجدید فراش کند یا اینکه زن دوم بگیرد باید حسابی جواب پس بدهد و آنقدر علیه اش همه چیز جور می شود که مرد باید یا قید این حلال الهی را بزند یا اینکه با بلاها و مصیبت های پیش روی خود پنجه در پنجه بیندازد.

چند زنی یکی از مهم ترین و حیاتی ترین اصل ها برای یک جامعه است، یعنی چند زنی نتنها به عنوان یک حلال الهی مورد تایید است، بلکه به عنوان یک امر مثبت جامعه شناسی برای اجتماع مفید و موثر است.

چند زنی علاوه بر آنکه کمک می کند زن هایی که نتوانسته اند شوهر کنند، بلکه کمک می کند، تنظیمی برای جامعه باشد، جامعه ای که در آن همواره زن ها بیشتر از مردها بوده اند.

گاه می شود که شرایطی پیش می آید که تعداد زن ها چند برابر مردان در یک روستا، یک شهر، یا یک کشور است.

این سوال، سوال غلطی است که اگر پرسیده شود اگر این قضیه برعکس شود و اگر تعداد زنان بیشتر باشد چطور.جواب اینست که مرد تفاوت های بنیادی با زن دارد و زن توانایی ندارد چند شوهری باشد، اما مرد چند همسری را می تواند بهینه سازی کند.

متاسفانه شاهد آن هستیم که چند همسری در بین مردان چنان محکوم است که گویی حتی جامعه مسلمانان و به خصوص زنان مسلمان آین اصل الهی را اصلا ندیده یا اصلا به رسمیت نمی شناسند.

چند همسری یک اصل مسلم الهی است و حتما برای آن کارکردهای مثبت و مفیدی است که اسلام آن را به رسمیت شناخته.

شاید گفته شود که این احکام برای عصر رسول بوده و دوران کنونی امروز در خود چند همسری را نمی پذیرد.که در جواب خواهم گفت که اتفاقا دوران مدرن پتانسیل آن را که در خود چند همسری را بپذیرد دارد و این پتانسیل بسیار بالا است.

عصر مدرن وقتی در خود فضای کار را به زنان هم داد و زنان از خانه به بیرون آمدند ، همسر صدمه می بیند، پس ازدواج مجدد و داشتنه همسری که خانه نشین باشد بسیار مفید و مطلوب است.

اینکه چند همسری را زنان مسلمان و اتفاقا مومنه بر نمی تابند، بیانگره این است که احکام مدرن و تفکر مدرن با لباس تزویر خوب توانسته است که رقیب خود یعنی احکام الهی را مغلوب کند.

چند همسری حق مسلم یک مرد مسلمان است و از نظر عقلی و شرعی هیچ گونه حقی برای محدود کردنه این اصل الهی وجود ندارد.

عمده نقد اصلی این نوشته باید معطوف می شد به زنان مسلمان که با این موضوع بسیار غلط و غیر منطقی برخورد کرده بودند است.زنان مسلمانی که چند همسری را به نوعی در حکم محاربه با خدا می دانند.

پس اعتقاد دارم تا چند همسری در بین زنان مسلمان و حتی تمام مسلمانان خوب جا نیافتاده ، نمی توان شاهد آن بود که با ازدواج مجدد یک مرد  به صورت یک امز طبیعی برخورد شود.

یعنی ما تا خودمان نتوانیم این موضوع را بین خودمان حل کنیم، عملا نمی توانیم در سطح جهان از آن دفاع کنیم.

در این نوشته من سعی داشتم که از چند همسری برای مردان دفاع کنم.

یقین دارم چند همسری می تواند یک مصلح فردی و اجتماعی باشد و باید مسلمانان در جهت تقویت این اصل الهی تلاش خود را بکنند.