بسم الله الرحمن الرحیم.

لیسانس روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی هستم.

در مبحث سنت و مدرنیته حرف برای گفتن دارم.

در مبحث زنان و حقوق آنها حرف برای گفتن دارم.

کمی بحث فرهنگی و کمی بحث اجتماعی نیز می کنم.

یک اهل حدیث هستم.

مخالف فلسفه و عرفان.

بیشترین کار من اندیشیدن است

از آن بیشتر توجه ام به حدیث است.

تفکرم را وام گرفته از اهل بیت می دانم.

برای هر سخنم ، مستندی از اهل بیت دارم.

همه اشتباه می کنند، منم مثل همه.